انتقام و بخشش  

Fatemioun Group

  درکشاکش زندگی شايد ( وحتما) لحظاتی پيش آيد که فرد درمقام انتقام جويي قرار بگيرد ، اما آيا می توان انتقام را التيام دردها دانست ؟! ، يا بنا به اين سخن معروف " در عفو لذتی است که درانتقام نيست " ، بخشش راه بهتری خواهد بود. Fatemioun Group

Fatemioun Groupآنکه انتقام مي گيرد ، يک روز خوشحال است و آنکه مي بخشد ،  يک عمر. حضرت علي عليه السلام Fatemioun Group Fatemioun Groupزشت ترين عيبها ، کم گذشتي از لغزش مردم و بزرگترين گناهان ،  شتاب کردن در انتقام است . حضرت علي عليه السلام Fatemioun Group Fatemioun Groupمردمان بزرگ از آن رو نام گرفته اند که چون بر دشمن دست مي يافتند ، نيکويي کرده ، از او در مي گذشتند. بيهقی Fatemioun Group Fatemioun Groupتنبيه در خشم ، اصلاح نيست ،  بلکه انتقام است  مونتنی Fatemioun Group Fatemioun Groupانتقام  ، ناشي از ضعف روحي کساني است که قادر نيستند ناملايمات را تحمل کنند.   لاروشفوکو Fatemioun Group Fatemioun Groupکسي که در فکر انتقام باشد، هميشه زخمها و دردهاي خود را تازه مي کند. Fatemioun Group Fatemioun Groupحسن معاشرت ، ترکيبي است از فداکاري ها و گذشتهاي کوچک.   امرسون Fatemioun Group Fatemioun Groupاگر دوستان نتوانند از گناهان کوچک يکديگر درگذرند، نخواهند توانست دوستي خود را به جايي برسانند. لابروير Fatemioun Group Fatemioun Groupاشخاصي که نمي توانند ديگران را ببخشند، پلهايي را که بايد از آن بگذرند، خراب مي کنند  اسپنسر Fatemioun Group Fatemioun Groupشخص به همان اندازه که عشق مي ورزد، مي بخشايد. لاروشفوکو Fatemioun Group Fatemioun Groupگذشت و بخشايش ، فراموش کردن گذشته ، دعوت به آينده و بودن در حال است . Fatemioun Group

/ 0 نظر / 14 بازدید